THAIWATCHACHARA CONSTRUCTION

ดำเนินกิจการ สร้างงานคุณภาพ
0
29
ปี

บริษัท ไธยวัชระก่อสร้าง จำกัด

ผลงานการันตีคุณภาพ รับเหมาก่อสร้างขอนแก่น หลายโครงการทั้งภายในประ เทศและต่างประเทศ งานภายในประเทศ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ยูนิต ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 6 ชั้น ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง ณ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โครง การก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ โครงการก่อสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติและฉุกเฉินฯ โรงพยาบาลมหา สารคาม จ.มหาสารคาม งานต่างประเทศ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารให้บริการทางการ แพทย์ โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคา รสำนักงานสาธารณสุข 5 ชั้น ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.ขอนแก่น

THAIWATCHACHARA CONSTRUCTION

นายพล ธนัชวัชรพล

MR.PHOL TANUTWATCHARAPON

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกำหนดทิศทางของบริษัท

มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและ ก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย และภูมิภาค ด้วยการส่งมอบผลงานคุณภาพระดับมาตร ฐานสากลให้แก่ลูกค้า

รับสร้าง อาคาร ขนาดใหญ่

มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย และภูมิภาค ด้วยการส่งมอบผลงานคุณภาพระดับมาตรฐานสากลให้แก่ลูกค้า

ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาของเรา และภารกิจที่มั่นคงในการดำเนินงานเรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรและดำรงไว้ซึ่งผล กำไรในอนาคต และด้วยความรับผิดชอบสูงสุดที่มอบให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทมุ่งยึดถือปฏิบัติตลอดมา ตามคุณค่าขององค์กรที่ได้กำหนดขึ้น

ก้าวต่อไปสู่อนาคตของไธยวัชระก่อสร้าง คือ การเตรียมพร้อมให้ดีกว่าเดิมเสมอ และด้วยความตั้งใจที่จะเอาชนะอุปสรรค์ภายหน้า จึงเกิดแนวทางการสร้างสรรค์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา แม้เส้นทางการก้าวไปข้างหน้าจะมีอุปสรรค บริษัทก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ท้าทายใหม่ๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร บริษัทจะดำรงไว้ซึ่งคำสัญญาที่จะมุ่งมั่นเติบโต เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป รับสร้างบ้านขอนแก่น

โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น